Onlangs heeft het college van B&W ingestemd met de structuurvisie Harderwijk 2031. De structuurvisie vormt een integraal beleids- en toetsingskader voor de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen op de lange termijn (2031). Het is een uitwerking van de ambities en doelen van de gemeente Harderwijk, zoals omschreven in de Stadsvisie 2031, en geeft op welke wijze de gemeente omgaat met ontwikkelingen die de komende jaren op Harderwijk en Hierden afkomen. .

In de structuurvisie worden de gestelde ambities en doelen uit de Stadsvisie 2031 vertaald naar vier integrale ontwikkelsporen:

De Zorgzame Stad
Harderwijk wil zich ontwikkelen tot een gemeente waar burgers actief deelnemen aan het economische en sociale leven door te werken of door maatschappelijk actief te zijn (bv. als vrijwilliger of mantelzorger). Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd: sociale activering bewoners en verminderen uitval, sterkere, betrokken Harderwijkse gemeenschap, een leefbare en veilige woonomgeving en een passend (wijk)voorzieningen-niveau.

De Ondernemende stad
Harderwijk wil zich ontwikkelen tot een gemeente die werkt aan een samenleving waar mensen gestimuleerd worden en ruimte krijgen om te ondernemen. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd: groei van de werkgelegenheid, aantrekkelijkere en sterkere werklocaties, hoger gemiddeld opleidingsniveau, groter aandeel kenniseconomie en meer innovatie, sterkere recreatie- en zorgsector, meer culturele vernieuwing, sterkere centrumfunctie en een verbeterde dienstverlening aan ondernemers.

De Aantrekkelijke stad
Harderwijk wil zich ontwikkelen tot een gemeente met een aantrekkelijk woon-, werk- en verblijfsklimaat. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd: meer regionaal gerichte centrumvoorzieningen, hogere kwaliteit van de woonomgeving, een duurzamere samenleving, een betere banenbereikbaarheid en meer ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

De Verbindende stad
Harderwijk wil zich ontwikkelen tot een gemeente waarin bestuurders, burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen binnen en buiten de gemeente samen de gestelde doelen bereiken. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd: betere dienstverlening, meer bestuurskracht en meer partnerschap en samenwerking.


Milieueffectrapportage
Naast het formuleren van de ontwikkelsporen ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin een aantal locaties is onderzocht op mogelijkheden van transformatie, herstructurering of functieverandering. Dit rapport wordt gelijktijdig met de structuurvisie in de inspraak gebracht. De locaties in de MER zijn geselecteerd op basis van vatbaarheid voor kwaliteitsverbetering of functieverlies. Van alle onderzochte locaties is uiteindelijk een aantal op basis van de MER-resultaten in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie Harderwijk 2031 opgenomen als ontwikkelgebied. Een aantal andere gebieden is opgenomen als studiegebied.

Inspraakprocedure
De ontwerpstructuurvisie en de MER liggen vanaf 28 augustus voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. In deze periode kunt u een zienswijze over de structuurvisie kenbaar maken. Het plan met bijbehorende stukken is ook te raadplegen via de gemeentelijke website www.harderwijk.nl of de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. Op dinsdag 4 september van 16.30 tot 20.00 uur organiseert gemeente Harderwijk een inloopbijeenkomst waar iedereen vragen over de structuurvisie kan stellen, een toelichting kan vragen of een reactie kan geven.

Vervolgstap
Na de inspraakperiode worden alle zienswijzen behandeld en worden, indien nodig, wijzigingen in de structuurvisie doorgevoerd. Vervolgens biedt het college van B&W de structuurvisie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan.

Aanvullende gegevens