Op zaterdag 27 oktober organiseert Veluwe Duurzaam de tweede editie van de Duurzame Open Huizenroute. Voor mensen die hun woning willen verduurzamen is dit de kans om kennis op te doen. Veluwe Duurzaam is voor deze route op zoek naar woningeigenaren die hun duurzame woning of bedrijfspand willen openstellen en hun ervaringen willen delen..

Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei ambtenaren in dienst bij de Sociale recherche Regio Noord-Veluwe, Westeinde 17, 3842 DR Harderwijk, belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 Wet Studiefinanciering 2000.

Dit besluit ligt met ingang van 31 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: afd. Dienstverlening, mw. S. Rijnbeek, tel. 411 256.

.

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328 miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)..

Lees meer: thumb_nachthok-01-pb-1523-De raad van Harderwijk geeft burgers de mogelijkheid om voorstellen op de agenda van de raad te plaatsen. De voorwaarden die de raad aan dit zogenaamd burgerinitiatief stelt zijn vastgelegd in de Verordening op het Burgerinitiatief 2008. Op 10 september 2009 heeft het eerste burgerinitiatief ‘groene daken’ zijn doel bereikt en is de gemeenteraad akkoord gegaan met een subsidie regeling voor zowel burgers en ondernemers van de Parel van de Veluwe.Met het oog op de stadsvisie 2030 heeft Harderwijk nog vele uitdagingen, waarin bewoners uit Het Nachthok de unieke buurt willen veilig stellen. Donderdag 10 december 2009 zal de gemeenteraad hierover beslissen. 

Woensdag 9 mei bent u van harte welkom bij een informatieavond over het advies van de Lelystadse Alderstafel. Dit advies gaat in op de mogelijke ontwikkeling van Lelystad Airport. Het advies is aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van I&M, de heer Atsma. Behandeling van de plannen door de Tweede Kamer is voorzien na de zomer..

Vorige week donderdag (19 november 2009) was er niet de verwachte show in de raadzaal, tijdens het indienen van het tweede burgerinitiatief van Harderwijk. “Het is nog geen tijd voor een feestje, dat kan pas als de toekomst van de unieke buurt Het Nachthok veilig is gesteld.” Is de reactie van de indiener Richard Schouten, die de eerste handtekeningen tijdens de raadsvergadering overhandigde aan burgemeester Berends.

Lees meer...Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – P-Veluwe is in voorbereiding. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de P-Veluwe aan de Boekhorstlaan en legt in hoofdzaak de voorwaarden wat betreft bouwen en gebruik vast. Het bestemmingsplan wordt deze zomer voor iedereen ter inzage gelegd..

De gemeente Harderwijk laat na de feestdagen de kerstbomen huis-aan-huis ophalen. Dat gebeurt op maandag 5 januari. Daarmee willen we voorkomen dat kerstbomen her en der op straat en in plantsoenen terechtkomen. De kerstbomen krijgen nog een nuttig laatste ‘leven’ in het biomassa-energieproces.

Collegeprogramma 2010-2014. Na de verkiezingen hebben de fracties van de VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA het Coalitieakkoord ‘Snoeien en bloeien’ opgesteld. Dit coalitieakkoord vormt de basis voor het collegeprogramma 2010-2014 ‘Snoeien, bloeien en groeien’. In het collegeprogramma is de koers voor de komende vier jaar uitgezet. Het collegeprogramma geeft aan waar het college van burgemeester en wethouders naast de reguliere werkzaamheden de focus op richt.  

Lees meer: Graffiti - Woody - Icare Harderwijk WesteindeVaak is het spuitwerk niet het niveau, dat je graag  als kunstwerk aan de muur zou willen hangen. De ‘tags’ zijn daar een klein voorbeeld van. Deze handtekeningen zijn snel gezet en komen in Harderwijk veelvuldig voor. Meestal niet aanstootgevend maar zeker niet sierlijk. Vooral wanneer deze op een monumentaal pand zijn geplaatst waar Linneaus zijn lessen heeft gevolgd. Of wat dacht u op de Vischpoort of de Stadsmuur en vragen vele zich af waarom en wat staat daar nou.

.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft hedenochtend op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo een werkbezoek gebracht aan het 400 Geneeskundig Bataljon van de Koninklijke Landmacht. Eerste onderdeel van het bezoek was het bijwonen van een les spoedeisende hulp in het “Skillslab”, waar is gesproken met artsen (reservisten) en oefenende militairen over opleiding en training ter voorbereiding van uitzending. 

Verschillende straatnamen in Harderwijk herinneren nog aan het verleden van Het Nachthok. Wat dacht u van de Weidemeesterlaan en de Wethouder Jansenlaan. Deze namen houden de herinnering levend aan wethouder Aart  Jansen, die stadsweidemeester was en hij heeft veel betekend voor het huishoudonderwijs. Jansen was raadslid van 1919 tot 1958 en wethouder vanaf 1946. 

.

Aanvullende gegevens