Geschiedenis Station Harderwijk

Lees meer: aanlegspoorweg Overveluwsch Weekblad 29 maart 1862De aanleg van de spoorbaan binnen de gemeente Harderwijk vindt plaats. De gemeente stelde gratis de grond beschikbaar. De oorspronkelijke plannen, om het station op de voorste weide te zetten, zijn opgegeven wegens de bezwaren van de boeren. Daardoor is het station op 1 kilometer afstand van de stad gebouwd.

25 feb. 1863 De aanleg van de telegraaflijn langs de spoorlijn Utrecht-Amersfoort-Harderwijk-Zwolle aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver, de heer Bosman te Arnhem [Kroniek, p. 284]
9 mei 1863       [Kroniek, p. 284]In den nacht tusschen den 19den en 20sten dezer, zijn drie ledige spoorrijtuigen, staande op de raìls voor het Stations te Amersfoort, door den hevigen wind in beweging geraakt, waarna ze langs de Stations Nijkerk en Putten zijn voortgedreven, en eerst aan dat te Harderwijk tot staan zijn gebracht. Wanneer zuls had plaats gevonden gedurende de dienst der treinen, konden daaruit groote ongelukken zijn voortgekomen.

Bron Overveluwsch Weekblad, 21/10/1865; p. 3/4 Streekarchivariaat.nl

.

Lees meer: Start Depot spoor Overveluwsch Weekblad 11 september 18759 sept.(1875) Ten einde het veelvuldig oponthoud op den Centraal-Spoorweg zooveel mogelijk te voorkomen, heeft de directe gemeend het station Harderwijk als middelpunt te gebruiken tot het bouwen van een locomotievenloods, het vervaardigen van draaischijven en woningen voor opzichter en machinist, om elken trein, hetzij va Utrecht of van Kampen komende, aldaar van een nieuwe locomotief te voorzien, en bij eventuele ongelukken des te gemakkelijker een hulp locomotief te kunnen krijgen. Met een en anders is men reeds zeer ver gevorderd.
Bron: Overveluwsch Weekblad 11 september 1875

Lees meer: draaischijf overveluwesch weekblad 29 1 1876“De maatregel om alhier aan het station van den Centraal-spoorweg een draaischijf en bergplaats voor locomotieven aan te brengen, heeft reeds zijn nut opgeleverd. Toen Maandag-avond de trein no. 7 wegens een gebrek aan de locomotief aanmerkelijk te laat was aangekomen, kon terstond de reserve-locomotief worden voorgebracht en de trein zijn weg vervolgen.” 
bron: Harderwijk: Overveluwsch Weekblad - 29 januari 1876 -,
31 dec. 1909   Het verzoek om een spoorhalte aan het einde van de “Zandsteeg” ten dienste van het “Kamp” afgewezen . 

Lees meer: schilders nieuwsblad verbetering spoor22 feb 1922 1Alle ingezeten van Harderwijk, welke dit streven wenschen te ondersteunen worden beleefd verzocht hun handteekening te plaatsen op een lijst, welke vanaf 25 dezer ter teekening zal liggen in Sigarenmagazijn H. Haanschoten Bruggestraat alhier.

De officiële opening van den Centraal-spoorweg Utrecht-Zwolle zal plaats hebben op aanstaande donderdag 16 dezer, van wege en voor kosten der voornoemde Spoorweg-Maatschappij zal op het Stadshuis alhier een dejeuné ambulant gegeven worden: het Gemeentebestuur daartoe aangezocht, heeft welwillend de benedenruimte van het Stadhuis voor die feestviering afgestaan; de locatie zal feestelijk versierd worden, tot de genoodigden behooren oa.a. de Minister, de Commissaris des Konings in de verschillenden Provinciën, De Hoofd-Ingenieurs der Waterstaat, verschillende stedelijke autoriteiten, de besturen der Kamers van Koophandel enz.. enz. tot een getal van ongeveer 300 personen.

.

Aanvullende gegevens